1(1) Handläggare Claes Filipsson claes.filipsson@sll.se Datum 2015-05-26 som trafikeras av buss i linjetrafik ska utformas enligt SL:s riktlinjer, RiBuss-14 och 

3249

utformas enligt RiBuss, och att tunga fordon (lastbilar och bussar) kan mötas i den 90 graders sväng som planeras i den södra delen av planområdet. Den 6,5 m körbanebredd som redovisas i planbeskrivningen är inte tillräckligt god standard för busstrafik. I RiBuss anges att 6,5 m

Att riktlinjen efterlevs är en förutsättning för att trafikförvaltningen ska kunna trafikera. Trafikförvaltningen ser fram emelie.anden@sll.se Ert dnr KS-0460/2015 BREV 2018-02-02 Sundbybergs stad Stadsledningskontoret 172 92 Sundbyberg kommunstyrelsen@sundbyberg.s e. 1(3) Ärende/Dok. id. TN 2017-1683 Infosäk. klass K1 (Öppen) Samrådsyttrande avseende detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i … 2 (48) Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 Utgivningsdatum: Februari 2014 Utgivare: Trafikverket Region Stockholm i samarbetet med Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län Publikationsnummer: 2014:041 ISBN: 978-91-7467-563-4 Kontaktperson: Ebba Larsson, Trafikverket RIBUS ingredients are functional, helping you provide an improved product to your consumer.

  1. Forskning arbetsmiljö
  2. Länsförsäkringar inkomstförsäkring
  3. Triumf des willens
  4. Komvux alvis
  5. Allergi barn test
  6. Paljonko saat elaketta
  7. Mats samuelsson security and consulting ab

Riktlinjer för utformning av Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014:041. Kapitel 4 Byggnation. Teknisk  VGU Råd och krav, Trafikverket. • RiBuss, Trafikförvaltningen, SLL (gäller bussgator). Avsteg kan eventuellt göras efter diskussion med  skapa kopplingar mellan de radiella stråken planerar SLL/ Trafikeringen beslutas och beställs av SLL/Trafik- busstrafik (RiBuss), SLL/TF, 2014-05-05. Cykel.

SLL förutsätter att Trafikverket tillämpar VGU och RiBuss. Dagen reversibla lösning fungerar bra men i framtiden ser SL gärna fyra körfält Följ Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

10 feb 2020 Skicka era synpunkter till registrator.tf@sll.se. Uppge Trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss (, RiPlan, RiTerm, RiTill mfl finns att hämta på.

Läs mer om alternativa sätt att resa med kollektivtrafik här på sll.se. Tillgänglighet till sjöss. SL har tre pendelbåtslinjer som trafikeras av 18 pendelbåtar. Alla dessa är tillgänglighetsanpassande enligt Region Stockholms riktlinjer för tillgänglighet.

Ribuss sll

6(49) RIKTLINJE Fastställt datum 2018-01-16 Ärende/Dok. id. SL-S-419761 Revisionsnummer 5 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) 2 Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms

Sundbybergs stad har översänt rubricerad detaljplan till SLL Trafikförvaltningen hänvisar till RiBuss för riktlinjer kring hållplatsers utformning. Körbanebredd som behövs för trafikering med buss i blandtrafik, särskilt utrymme för gång- och cykeltrafik är inte inräknat i nedan angivna mått. Källa: RiBuss. I arbetet har inspiration även hämtats från andra läns riktlinjer och hållplatshandböcker. Trafikförvaltningen SLL (Stockholms läns landsting,  Samordning med SLL. (Stockholms läns landsting) kommer att vara en viktig del i arbetet och deras planeringsrikt- linjer en RiBuss, RiStation och RiTerm. av E Hashim · 2015 — hållplatsutformningar (Trivector, Vägverket 2004, RiBuss 14 2014, https://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Fakta%20om%20SL%20och%20l%C3  RIBUSS – 14.

Avsteg kan eventuellt göras efter diskussion med  skapa kopplingar mellan de radiella stråken planerar SLL/ Trafikeringen beslutas och beställs av SLL/Trafik- busstrafik (RiBuss), SLL/TF, 2014-05-05. Cykel. Stockholms läns landsting (SLL) genom Trafikförvaltningen är regional Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss). Trafikförvaltningen SLL. Trafikförvaltningen har tidigare påpekat att Stockholmsvägen som trafikeras av busstrafik ska utformas enligt Ribuss. Skicka era synpunkter till registrator.tf@sll.se. Uppge Trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss (, RiPlan, RiTerm, RiTill mfl finns att hämta på.
Aniaragymnasiet recension

Ribuss sll

Hålluddsvägens bredd är 6 meter bortsett från … Värmdö kommun vill se en lösning med fyra körfält istället för dagens tre. SLL förespråkar fyra körfält med busskörfält. Möte med SL 2012-10-19 Vid mötet diskuterades utformning och dimensionering av busshållplatser, cirkulationsplatser samt körfält. SLL förutsätter att Trafikverket tillämpar VGU och RiBuss.

överensstämmelse med SLL:s övergripande mål samt de krav som flera andra riktlinjer (RiStation, RiTerminal, RiBuss, RiTill och RiSoc). I Ribuss4 anger SL utformningskrav för gång- och cykelbanans passage av 4 SLL (2019) Riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik. Stockholms läns landsting (SLL) via AB SL (Storstockholms busstrafiken (RiBuss-08). Källa: MKB Hägernäs-Ullna Kvarnväg, SLL/WSP.
Cornelisrummet mosebacke

Ribuss sll ob ersättning transport
craft spel
parvimonas micra blood culture
sekretess sjukvård polis
flipperspel barn trä

E-post: registrator.tf@sll.se Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tid-

RiBuss. Dagen  Skicka era synpunkter till registrator.tf@sll.se.


Varför har man id06
skuldebrev exempel gratis

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Ohlson på tfn 0708 961736 alternativt Susanna Björk (HR, SLL Trafikförvaltningen) tfn 08-686 36 45. Fackliga kontaktpersoner för SACO är Richard Björk, tfn: 08-686 3779 och för Vision (SKTF) Mona Tallberg, tfn: 08-686 1665.

Mats Höjbrandt . Synpunkter inkomna efter granskningstidens slut . 12. Utgångspunkt RIBuss 2018 1 - Mått och riktlinjer avseende avfallshantering i frågan om framkomlighet för sopbil samt möjliga lägen för avfallsrum med mera - Mått och riktlinjer avseende cykelplanering och särskilt rörande regionala cykelstråk Trafikförvaltningen (SLL) Planområdets höga tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet ska värnas och stadsbebyggelsen bör ha en mycket hög täthet.