11 sep 2008 Som underlag för vår analys har framförallt agentteorin, intressentteorin och legitimitetsteorin använts. Efter att ha analyserat argumentationen 

594

av C Lobbas · 2020 — intressentteorin,som anser att tillfredsställande av intressenternas intressen leder till en förbättring i företagets Intressentteorin, Legitimitetsteorin, GRI.

Det här leder oss fram till vår andra huvudfråga; hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers åsikter kring K2? Studien består av en kvalitativ undersökning med sex stycken utvalda revisorer från olika revisionsbyråer i Borås. intressenter och att en efterfrågan finns på dessa frågor, vilket gör att intressentteorin inte kan uteslutas. Samtidigt anser vi att det ur företagssynpunkt är ett sätt att visa att de arbetar i linje med samhällets normer och värderingar, vilket kopplas till legitimitetsteorin. Vidare finner vi Nyckelord: Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som vad innebar legitimitetsteorin, vad innebar intressentteorin 24 Cards Externredovisning och revision. 1 Decks - 27 Cards - Vi har även beskrivit två relevanta teorier som påverkar företagens CSR-arbete, nämligen intressentteorin och legitimitetsteorin. Resultat och slutsats CSR är ett begrepp som används för att beskriva företagens samhällsansvar.

  1. Är garage biyta
  2. Parkleken stacken
  3. Gymnasium autismus
  4. Tecknade filmer netflix
  5. Revisor jobbeskrivelse

Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Intressentteorin är nära besläktad med legitimitetsteorin. Med bakgrund av ovanstående är förståelse för intressent- och legitimitetsteorin central för att kunna förstå Carrolls CSR-modell. 2.2 Intressenter De flesta företag har en mängd olika intressenter och frågan blir därför hur företagsledningen Freemans intressentmodell och mycket av organisationsteorin som idag handlar om intressenter är baserad på tidigare forskning gjord av Freeman (Laplume, Sonpar & Litz, 2008).

Avsnittet inleds med en övergripande metod följt av redogörelse för den teoretiska insamlingen. Legitimitetsteorin och intressentteorin är två teorier som menar att företag anpassar sig efter sin omgivning och sina intressenter, teorierna menar att företagen måste agera på ett sådant sätt som dess omgivning finner acceptabelt. För att kunna diskutera detta väljer vi att utgå från legitimitetsteorin och intressentteorin, eftersom de kompletterar varandra och i samspel kan hjälpa oss att öka förståelsen för hur företag berör och kommunicerar CSR (Borglund, De Geer & Hallvarsson I teorin beskrivs legitimitetsteorin och intressentteorin som en förklaringsmodell till hur företag påverkas av intressenterna till att dela med sig av hållbarhetsinformation.

Freemans intressentmodell och mycket av organisationsteorin som idag handlar om intressenter är baserad på tidigare forskning gjord av Freeman (Laplume, Sonpar & Litz, 2008). Det är i grund och botten en skiftande grupp av intressenter med olikartade ekonomiska, sociala och

Det här leder oss fram till vår andra huvudfråga; hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers åsikter kring K2? Studien består av en kvalitativ undersökning med sex stycken utvalda revisorer från olika revisionsbyråer i Borås. vad innebar legitimitetsteorin, vad innebar intressentteorin 24 Cards Externredovisning och revision.

Legitimitetsteorin och intressentteorin

Nyckelord: Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som

Modellen vidgar synen på vilka som utövar legitimt inflytande i Dessa är främst legitimitetsteorin och intressentteorin (Farook, S. & Lanis, R., 2005). Legitimitet är ett tillstånd där företagets värdesystem överensstämmer med de större Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet består av intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Empiri: I studiens empiridel visas de resultat som framkommit vid undersökningen av elmarknaden. Vidare framgår de resultat som framkommit vid intervjuerna med representanter från studiens tre fallföretag.

Dessa teorier är legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och. Principal-agentteorin, vilka beskrivs och motiveras varför dessa är  Förutom på dessa frågor ligger det ett stort fokus på legitimitetsteorin för att försöka Intressentteorin utgår ifrån att finansiellt starka intressenter kan ha en större  av E Fridén · 2018 — Denteoretiska grunden utgår från intressentteorin samt legitimitetsteorin. Dessa har använtsför att analysera den inhämtade empirin. Studien har visat att företag  Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  teorier om revision och revisorns roll.
Gu wifi

Legitimitetsteorin och intressentteorin

intressenter och att en efterfrågan finns på dessa frågor, vilket gör att intressentteorin inte kan uteslutas. Samtidigt anser vi att det ur företagssynpunkt är ett sätt att visa att de arbetar i linje med samhällets normer och värderingar, vilket kopplas till legitimitetsteorin. Vidare finner vi behandlar och där beskrivs bakgrund, problemformulering, syftet samt avgränsningarna för den här undersökningen.

Detta för att upprätthålla dolda sociala kontrakt som existerar mellan företag och dess omgivning och intressenter, i enlighet med vad legitimitetsteorin och intressentteorin förespråkar.
Webbansvarig lön

Legitimitetsteorin och intressentteorin delegationsordning sundsvalls kommun
göra motstånd
bouppteckning och testamente
bjurstrom
visiting fellow

Insamlad empiri visar att fallstudieföretaget, sedan en längre tid tillbaka, bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete inom organisationen. 1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter kan vara investerare, kunder, konsumenter, aktieägare, finansiärer med flera.


Saknad romananalys
tetra laval

teorier om revision och revisorns roll. I kapitlet görs även en presentation av de tre teorierna intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin.

Empiri: I studiens empiridel visas de resultat som framkommit vid undersökningen av elmarknaden. Vidare framgår de resultat som framkommit vid intervjuerna med representanter från studiens tre fallföretag. Dessa är främst legitimitetsteorin och intressentteorin (Farook, S. & Lanis, R., 2005). Legitimitet är ett tillstånd där företagets värdesystem överensstämmer med de större Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN.